Regulamin

Konkurs historyczno-fotograficzny „16×90” 
Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia Konkursu oraz uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn, tel. (89) 524 90 32 (Sekretariat); e-mail: wbp@wbp.olsztyn.pl; adres strony internetowej: http://www.wbp.olsztyn.pl; zwana dalej Organizatorem.
 3. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2019 r. Termin składania prac upływa 30 września 2019 r. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 8 listopada 2019 r.
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 5. Uczestnik nie może przenosić praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie na osoby trzecie.
 6. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować jego treść. Uczestnictwo w konkursie oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§2 Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, niezależnie od wieku. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić swoją pracę konkursową w jednej z dwóch kategorii wiekowych: osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) i pełnoletnie (od 18 roku życia włącznie).

§3 Cel konkursu

 1. Przypomnienie oraz utrwalenie wśród młodych i dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego wiedzy o wydarzeniach historycznych związanych z tworzeniem i działalnością szkół polskich na Warmii i Mazurach w latach 20-tych i 30-tych XX wieku (piętnastu placówek na Warmii i jednej na Mazurach). Zainspirowanie szczególnie młodych osób do odkrywania historii regionu.
 2. Zwrócenie szczególnej uwagi na rolę nauczycieli i innych działaczy regionalnych w procesie zachowania języka polskiego, szczególnie na terenie Warmii południowej. Upamiętnienie osób zasłużonych dla trwania polskości na Warmii i Mazurach.
 3. Pogłębienie tożsamości lokalnej i postawy patriotycznej obecnych mieszkańców Warmii i Mazur oraz poczucia ich przynależności do miejsca zamieszkania.
 4. Dostrzeżenie przez mieszkańców naszego regionu związku między przeszłością a teraźniejszością, a także zainteresowanie zachowanymi pamiątkami i rozbudzenie potrzeby dbałości o pamięć historyczną regionu.

§4 Zadanie konkursowe

 1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest stworzenie jednej, autorskiej fotografii cyfrowej, wykonanej techniką flat lay. Tematem pracy musi być działalność wybranych placówek, losy poszczególnych uczniów lub nauczycieli ze szkół polskich na Warmii i Mazurach w latach 20-tych i 30-tych XX wieku. Autor fotografii konkursowej powinien za pomocą autorskiej kompozycji graficznej, w sposób kreatywny opowiedzieć wybrany aspekt tematu, wyrazić treści, emocje i odczucia związane z historią szkół polskich na Warmii i Mazurach.
 2. Do przygotowania kompozycji można wykorzystać dowolne środki i techniki, min.  pamiątki, fotografie, dokumenty, własnoręcznie wykonane rysunki, przedmioty codziennego użytku, rośliny.
 3. Fotografia flat lay powinna zostać zapisana w formacie JPG lub PDF w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.
 4. Na ocenę pracy konkursowej wpłyną: wartość merytoryczna projektu (sposób zaprezentowania tematu), autentyczność przedstawionych materiałów (wykorzystanie fotografii, zdjęć, pamiątek), kreatywna kompozycja graficzna, estetyka wykonania pracy mieszcząca się w stylistyce flat lay.

§5 Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 2. Organizator przyjmuje zgłoszenia konkursowe wyłącznie drogą elektroniczną.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać pracę konkursową na adres mailowy organizatora: region@wbp.olsztyn.pl do 30 września 2019 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. W zgłoszeniu mailowym należy obowiązkowo podać tytuł pracy konkursowej zawierający informację, która szkoła lub postać stanowiła inspirację do projektu. Dodatkowo można dołączyć 2-3 zdania  na potrzeby wyświetlenia pracy na Instagramie.
 4. W treści wiadomości mailowej należy podać dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu dane osobowe autora pracy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek. Wymagane jest także dołączenie poniższych oświadczeń:

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem KONKURSU „16×90”, akceptuję jego postanowienia oraz, że złożona przeze mnie praca nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności prawa o ochronie wizerunku (Art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., tekst ujednolicony – Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631). Praca konkursowa została przeze mnie wykonana samodzielnie, przysługują mi do niej nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, nie była dotychczas publikowana ani nie brała udziału w żadnym innym konkursie. Ponoszę wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw, w tym za wszelkie roszczenia osób trzecich co do praw autorskich do wykonanej pracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów KONKURSU „16×90” moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych i wizerunku w publikacjach i witrynach internetowych organizatorów KONKURSU „16×90”.

5. Zgłoszenia w imieniu osoby niepełnoletniej może dokonać dorosły opiekun. W treści wiadomości mailowej należy zamieścić dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu dane osobowe niepełnoletniego autora pracy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek. Wymagane jest także dołączenie poniższych oświadczeń:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów KONKURSU „16×90” danych osobowych mojej córki/mojego syna, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych i wizerunku mojej córki/mojego syna w publikacjach i witrynach internetowych organizatorów KONKURSU „16×90”. Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie nadesłanych materiałów mojej córki/syna, jak również na publikowanie zdjęć i wywiadów z nimi w publikacjach i witrynach internetowych organizatorów KONKURSU „16×90”.

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji pracy lub jej fragmentów, odtwarzania i udostępnienia (Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

7. Organizator nie zwraca kosztów podróży do/z Olsztyna oraz kosztów przygotowania pracy konkursowej, a także kosztów dostarczenia pracy.

§6 Przebieg konkursu

 1. Wszystkie nadesłane na konkurs prace zostaną zaprezentowane na platformie Instagrama https://www.instagram.com/konkurs16x90/. Autorzy prac będą mogli obserwować, jakim zainteresowaniem cieszą się ich projekty wśród komentujących internautów.
 2. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z inspiracji historycznych oraz fotograficznych zamieszczanych w trakcie trwania konkursu na stronie https://16×90.home.blog
 3. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia laureatów, Organizator powoła Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora (specjaliści w zakresie historii regionu,  fotografii i grafiki).
 4. Komisja konkursowa skieruje nagrodzone i wyróżnione prace do upowszechnienia. Orzeczenia Komisji konkursowej są ostateczne. Oficjalne ogłoszenie wyników i poinformowanie zwycięzców nastąpi po 28 października 2019.
 5. Organizator powiadomi Uczestników i ich opiekunów drogą elektroniczną o terminie i miejscu wręczenia nagród (przewidywanym terminem wręczenia nagród jest 8 listopada 2018 r. ok. godz. 15.00, uroczystość w WBP w Olsztynie z okazji obchodów urodzin Jana Liszewskiego i popularyzacji przedwojennej „Gazety Olsztyńskiej”).

§7 Rozwiązanie konkursu i nagrody

 1. Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach wiekowych: osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) oraz osoby pełnoletnie (od 18 roku życia włącznie). Przyznane zostaną identyczne nagrody w obu kategoriach: nagroda główna (tablet Samsung Galaxy) oraz 10 wyróżnień (zestawy 2 książek historycznych i fotograficznych).
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
 3. Spośród nagrodzonych i wyróżnionych prac Komisja wytypuje autorskie projekty, które znajdą się na okładkach kilkuset zeszytów szkolnych wydanych specjalnie z okazji obchodów 90-lecia szkół polskich na Warmii i Mazurach. Pokonkursowe zeszyty trafią do Uczestników spotkania podsumowującego oraz do aktywnych w konkursie bibliotek i szkół.
 4. Wydarzenie zostanie nagłośnione w mediach lokalnych (prasa, radio, telewizja), na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (blogi, facebook).

§8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: iod@wbp.olsztyn.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora.
 4. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek zwycięzcy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane na stronie internetowej Organizatora i lokalnej prasie.
 5. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac Konkursowych oraz promocją Organizatora na jego stronie internetowej.
 6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, edycji, ich usuwania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej kopii oraz informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw Uczestnik Konkursu powinien wysłać wiadomość na adres e-mail: wbp@wbp.olsztyn.pl
 7. Uczestnik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres 1 roku. Dane zwycięzców będą przechowywane przez okres 5 lat po kalendarzowych po zakończeniu konkursu.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.

§9 Prawa autorskie i licencja

 1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do Pracy.
 2. Uczestnik, z chwilą dokonania zgłoszenia konkursowego, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym zgłoszeniu konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską,
 • wprowadzenie do obrotu,
 • wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera.

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje udzielona na czas nieokreślony.

4. Na mocy licencji określonej powyżej praca Uczestnika zawarta w zgłoszeniu konkursowym może być wykorzystana w dowolny sposób, przetworzona, rozpowszechniona w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniona, opracowana, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych.

5. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego Pracy (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.

6. Organizator upoważniony jest do wykorzystania Pracy w sposób anonimowy, tj. bez uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika.

7. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.

§10 Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Konkursu o odrzuceniu jego zgłoszenia konkursowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania zgłoszenia konkursowego ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika Konkursu.
 4. Jeżeli Uczestnik Konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres region@wbp.olsztyn.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego została złożona reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od dnia ogłoszenia Konkursu do 3 dni po ogłoszeniu zwycięzcy. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu.
 3. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: